Как да направим бизнес управление за трудовото застраховане Обувки?

- Apr 15, 2019-


Първо, разпределението на обувките за трудова заетост


Устройството за ползване се издава в съответствие с досието на трудовите застраховки. В елементите на формуляра за освобождаване се посочват името на продукта, размерът на обувката, количеството и датата на получаване. След подписването на одобрението от работодателя, то може да бъде издадено.Второ, използването на обувки за трудова застраховка


Перфектната система за управление на употребата може да направи обувките за трудова застраховка правилна роля в контролираното състояние, ефективно защитавайки безопасността и здравето на служителите. Съдържанието трябва да включва: правилен избор, износване, поддръжка, подмяна, ежедневен надзор и др.


1. Определете рисковите фактори за всяко работно място и осигурете подходящия тип лични предпазни обувки.

Обувките за трудово осигуряване са предназначени да предпазват от специфични рискови фактори. След като изборът е грешен, той е изключително вреден.

Ясно определете защитното оборудване, което трябва да се носи на всяко работно място или оборудване, което идентифицира рисковия фактор. Маркирането може да елиминира съмненията на практикуващия дали да носи защитно оборудване и да напомня на практикуващите да носят предпазни средства.


2. Обучение на практикуващите за правилно носене и поддържане на собствени защитни обувки.

Чрез подходящо обучение, демонстрация, опити на служители и други методи на обучение, кажете на всеки практикуващ, който трябва да носи защитни обувки, както чрез устни, така и с писмени методи:

A. Защо трябва да носите защитни обувки?

Б. Кога и къде да се носят;

В. Как да го използвам;

Г. Предпазни мерки при износване. Осигурете правилното износване на обувките. Обучението трябва да бъде постигнато от всеки и всяка цел.


3. Осигуряване на подходящи места за складиране на трудови застрахователни обувки

Посочете къде да се съхранява и съхранява. Ако не можете директно да видите защитните обувки, съхранявани вътре, трябва точно и ясно да посочите името и количеството на съхраняваните защитни обувки извън мястото за съхранение и да осигурите удобен достъп и инвентар.


4. Поддържане на обувки за трудова застраховка

Ефективността и дълготрайността на каквито и да е предмети за защита на труда може да се намали с времето и многократната употреба. За да се гарантира нормалното износване на обувките, е необходима подходяща поддръжка. За тази цел следва да се изготви план за поддръжка. На група хора се възлага да се грижат за поддръжката на личните защитни обувки, така че всички работници, които носят защитни обувки, знаят как да ги поддържат и почистват редовно. Осигурете материална поддръжка за почистване, като почистване на суха кърпа, боя за обувки и друго оборудване.


5. Ежедневният надзор е гаранция за ефективната работа на системата.

Опасностите на работното място не причиняват смърт, нараняване и заболявания всеки ден. Това дава на служителите илюзията, че обувките за трудова застраховка не са необходими. Ето защо е необходимо да се подобри осведомеността на служителите относно безопасността и да се засили управлението чрез съответните методи на управление. много необходимо.


Работодателят създава агенция за безопасност или създава специален надзорник за безопасността (на непълен работен ден) въз основа на размера на компанията, редовно инспектира различни работни места, идентифицира скритите опасности и опасното поведение, включително проверява дали позицията, в която са необходими трудови застрахователни обувки не се носи. Обувки за трудова застраховка. Инспекторът по сигурността трябва да коригира погрешното поведение веднага след откриването на проблема и да напише писмен запис за опасното състояние. Работодателите, които носят правилно защитни обувки, трябва да бъдат насърчавани да дават критики и образование на онези, които не носят обувки за трудова застраховка, и трябва да са упорити.


Преди надзорът и инспекцията, обучението на персонала, планът за инспекция, формулярът за инспекция и друга подготвителна работа се извършват добре, а целта, обхватът, времето и участниците в инспекцията се изясняват и проблемите, установени по време на проверката, се коригират в време. Резултатите се обобщават и оценяват и се използва методът за анализ на думата "не", за да се предложат цели за подобрение за всяка връзка в светлината на неподходящите, несъвършени, незадоволителни и недостатъчни условия на всяка връзка. Чрез малко подобрение постепенно се постига желаното състояние.


Трето, пенсионирането на обувките за трудова застраховка


Когато обувките за трудова застраховка са повредени или изпитаната защитна функция не успее, те трябва да бъдат преброени във времето и унищожени от специално лице. Разнообразието, количеството, източникът, причината за унищожаването и т.н. на унищожените обувки за трудова застраховка се записват подробно, а персоналът и надзорните органи подписват и подписват документите. Строго е забранено изтичането на обувки за трудова застраховка, за да се избегнат злополуки, причинени от неправилно износване.